Strategie

Al meer dan 15 jaar ondersteunt de Stichting alleen die projecten, die vallen binnen de door ons bestuur geaccordeerde onderzoeksstrategie. De zogenaamde Roadmap to Solutions wordt elke 3 tot 4 jaar herzien tijdens een door ons georganiseerd symposium van internationale onderzoekers. Tot op de dag van vandaag houden wij ons met succes aan dit principe. De door de Stichting gefinancierde projecten en onderzoekers blijken steeds met goede resultaten te komen.

Gefinancierde projecten in 2015

In 2012 heeft het bestuur de beslissing genomen om het vermogen dat toen was opgelopen tot meer dan € 300.000 te gaan inzetten ter verdere ondersteuning van FSHD-projecten. Het bestuur heeft conform de statuten de intentie om verworven middelen direct in te zetten en geen vermogen op te bouwen. Om een aantal redenen was dit in de voorgaande jaren niet goed gelukt. In 2013 zijn een aantal grote nieuwe, meerjaren projecten goedgekeurd. Conform de boekhoudregels zijn deze meerjaren projecten geheel ten laste van het resultaat in 2013 geboekt, waardoor ons vermogen in 2013 aanzienlijk is geslonken. Dit beleid is in 2015 voortgezet. In 2015 zijn onder andere de volgende projecten gefinancierd, of goedgekeurd:

 • Registratie van Nederlandse FSHD Patiënten door Professor Baziel van Engelen van het NUMC. Dit is een meerjaren project, waarbij wij in 2013 in overleg met het NUMC de scope hebben aangepast. In het totaal is een bedrag van € 200.000 gereserveerd, waarvan € 100.000 is geboekt ten laste van het 2013 resultaat. In 2015 is circa € 13.000 en in 2016 is circa € 63.000 betaald aan de verdere ontwikkeling van dit zo belangrijke project. Begin maart 2015 is de werving onder mensen met FSHD begonnen om zich aan te melden voor de registratie. [en speciale, goed beschermde website is life gegaan, waarop patiënten hun persoonlijke gegevens en een aantal belangrijke vragenlijsten kunnen invullen. Deze gegevens zullen o.a. gebruikt worden voor de selectie van patiënten voor clinical trials en voor verdere beloop studies. Inmiddels zijn reeds 252 patiënten geregistreerd!
 • Regulating DUX4 expression bij de Universiteit van Leiden, door Professor Silvere van der Maarel ten bedrage van € 92.000. Dit project is in principe goedgekeurd, maar de venture filantropie overeenkomst met het LUMC is helaas nog niet ondertekend. Daarom is dit project in 2015 vrijgevallen ten gunste van de Staat van Baten en Lasten.
 • Ontwikkeling anti body treatment voor FSHD door Professor Theo Verrips van het biotech bedrijf QVQ in samenwerking met Professor Silvere van der Maarel van het LUMC. In totaal is voor dit project € 200.000 gereserveerd, waarvan ruim € 97.000 is gedeclareerd in 2015.
 • Het symbiotics project bij o.a. de Universiteit van Twente, door Professor Bart Koopman, ten bedrage van € 50.000, gespreid over 3 jaar. In 2015 is circa € 32.000 gedeclareerd. Het doel van dit STW project is het ontwikkelen van een zgn. robotpak dat mensen met spierzwakte weer de mogelijkheid moet bieden gewenste beweging normaal uit te voeren.
 • Abrogation of DUX4 expression by intramuscular gene editing bij het Hubrecht Instituut in Utrecht, onder leiding van Professor Niels Geijssen. In 2015 werd € 60.000 aan dit onderzoek besteed. Professor Niels Geijssen gebruikt de CRISPR technologie in combinatie met zijn iTOP methode om op een efficiente methode wijzigingen in het genoom aan te brengen. Zo zou dan oak de toxische DUX4 activiteiten gestopt kunnen warden.
 • Workshop Clinical trial readiness georganiseerd door Professor Rabi Tawil van de Rochester University in mei 2015. Dit project werd co-gefinancierd door de FSHD Stichting, FSHD Global en de FSH Society. Uit 7 landen namen 36 onderzoekers deel, en maakten goede afspraken om te komen tot universele biomarkers, uitkomstmaten, de wijze waarop serum samples verzameld zullen warden, en de structuur van patiënten registraties. Er werd circa € 23.000 aan dit project besteed.
 • Effects of life-style intervention on muscle specific fatty infiltration in FSHD, non-invasively assessed by MRI door Professor Heerschap aan de Universiteit van Nijmegen. Dit project is in 2015 afgesloten. De besteding in 2015 was € 45.000. Het onderzoek concludeerde, dat de toename van de hoeveelheid vet in de spier een goede biomarker is voor het verloop van FSHD. De MRI methode van observeren blijkt een betrouwbare non-invasieve manier te zijn om dit te meten.
 • Evaluation of antisense oligonucleotides against DUX4 door professor Alexandra Belayew aan de Universiteit van Mons in België. Dit onderzoek werd begin 2015 afgerond en de resultaten gerapporteerd. In 2015 is € 60.000 gedeclareerd.

In 2015 werd in het totaal € 122.196 netto geboekt voor onderzoek. Zoals eerder in dit verslag vermeld, moeten wij in het jaar van goedkeuring van een project het gehele bedrag boeken ten laste van het resultaat, oak als het project zich over meerdere jaren uitstrekt en in verschillende delen wordt betaald. [en aantal in eerdere jaren goedgekeurde projecten werden gestopt of niet geclaimd. Hierdoor viel in 2015 een bedrag van € 92.000 vrij ten gunste van de Staat van Baten en Lasten. Ultimo 2015 staat in totaal bijna € 139.000 gereserveerd voor toekomstige uitgaven.  

Strategie

Al meer dan 10 jaar ondersteunt de Stichting alleen die projecten, die vallen binnen de door ons bestuur geaccordeerde onderzoeksstrategie. De zogenaamde Roadmap to Solutions wordt elke 3- 4 jaar herzien tijdens een door ons georganiseerd symposium van internationale onderzoekers. Tot op de dag van vandaag houdt de Stichting zich met succes aan dit principe. De door de Stichting gefinancierde projecten en onderzoekers blijken steeds met goede resultaten te komen.

Gefinancierde projecten in 2014

In 2012 heeft het bestuur de beslissing genomen om het vermogen dat toen was opgelopen tot meer dan € 300.000 te gaan inzetten ter verdere ondersteuning van FSHD projecten. Het bestuur heeft conform de statuten de intentie om verworven middelen direct in te zetten en geen vermogen op te bouwen. Om een aantal redenen is dit in de voorgaande jaren niet goed gelukt. In 2013 zijn een aantal nieuwe meerjarenprojecten goedgekeurd. Conform de boekhoudregels zijn deze meerjarenprojecten geheel ten laste van het resultaat in 2013 geboekt, waardoor ons vermogen in 2013 aanzienlijk is geslonken. Dit beleid is in 2014 voortgezet. In 2014 zijn onder andere de volgende projecten gefinancierd, of goedgekeurd:

Registratie van Nederlandse FSHD Patiënten door Professor Baziel van Engelen van het NUMC. Dit is een meerjarenproject, waarbij de Stichting in 2013 in overleg met het NUMC de scope hebben aangepast. De verdere uitwerking hiervan in 2014 heeft er toe geleid dat er in 2014 geen declaraties zijn ingediend. In het totaal was een bedrag van € 200.000 gereserveerd, waarvan € 100.000 ultimo 2014 nog te betalen is. In 2015 zal € 65.500 worden geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van dit zo belangrijke project. Begin maart 2015 is de werving onder mensen met FSHD begonnen om zich aan te melden voor de registratie. Een speciale, goed beschermde website is life gegaan, waarop patiënten hun persoonlijke gegevens invullen en een aantal belangrijke vragenlijsten kunnen invullen. Deze gegevens zullen onder andere gebruikt worden voor de selectie van patiënten voor clinical trials en voor het verdere beloop van studies.

 • Stamcelbehandeling bij FSHD, een preklinische studie door Professor D. Gabellini van het San Raffaele Scientific Institute in Milaan (Italië). In 2014 is € 30.000 aan dit project uitgegeven. Totale bijdrage vanuit de Stichting € 60.000. Het project is inmiddels afgerond.
 • Het symbiotics project, bij o.a. de Universiteit van Twente, door Professor Bart Koopman, ten bedrage van € 50.000 euro, gespreid over 3 jaar. In 2014 is € 6.250 gedeclareerd. Het doel van dit STW-project is het ontwikkelen van een zogenaamd robotpak dat mensen met spierzwakte weer de mogelijkheid moet bieden gewenste beweging normaal uit te voeren.
 • Feasibility Study voor de oprichting van een biotech company. Voor deze studie is de heer David Dasberg uit de pharma industrie als project manager aangetrokken. Hij heeft ten behoeve van de studie een aantal activiteiten uitbesteed. Bij JPWave werd een verkenning van het octrooi landschap geplaatst. De heer Tuk maakte een schatting van het marktpotentieel voor een FSHD behandeling. In het totaal werd in 2014 door de heer Dasberg € 60.392 aan kosten voor dit project gedeclareerd. Totale uitgaven in 2013 en 2014 € 71.282.
 • Onderzoek naar de vervetting in de spieren van patiënten bij de Universiteit van Nijmegen van Noortje Rijken. Dit onderzoek is afgerond. De resultaten zijn gepubliceerd. In 2014 is € 36.500 gedeclareerd.
 • Ontwikkeling van een anti body behandeling voor FSHD. Deze studie wordt uitgevoerd door Professor Theo Verrips van het biotech bedrijf QVQ in samenwerking met Professor Silvere van der Maarel van het LUMC. In totaal is voor dit project € 200.000 gereserveerd, waarvan € 63.275 in 2014 is gedeclareerd.
 • Kwantitatieve analyse van vet ophoping in spierweefsel door MRI. Deze studie die door Professor Heerschap bij de Universiteit van Nijmegen zal worden uitgevoerd is in 2014 goedgekeurd. Er is een bedrag van € 45.000 voor gereserveerd.
 • Clinical Trial readiness. Voor deze workshop die in het voorjaar van 2015 op de universiteit van Rochester in de Verenigde Staten plaats zal vinden, is de Stichting medefinancier. De Stichting heeft hiervoor een bedrag van $ 25.000 gereserveerd.

 
In 2014 werd in het totaal € 265.483 voor onderzoek ten laste van 2014 gebracht. Zoals eerder in dit verslag vermeld, moet de Stichting in het jaar van goedkeuring van een project het gehele bedrag boeken ten laste van het resultaat, ook als het project zich over meerdere jaren uitstrekt en in verschillende delen wordt betaald. Ultimo 2014 staat in totaal € 438.066 gereserveerd voor toekomstige uitgaven.

ZONDER REGISTRATIE
GEEN MEDICIJN

Registreer u hier

FSHD en het coronavirus

Voor de meeste personen met FSHD is het risico op een ernstige ziekte als gevolg van een COVID-19-infectie hetzelfde als bij de algemene bevolking. De... Lees meer

SINGELSWIM 2019: DE JUBILEUMEDITIE

De SingelSwim Utrecht is de enige zwemtocht door de oudste verdedigingsgracht van Nederland: de Utrechtse Singel. Het idee van de SingelSwim Utrecht is in 2013... Lees meer