De FSHD Stichting vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar relaties en de bezoekers van de website essentieel. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de FSHD Stichting.

Waarom verwerken wij gegevens?

De FSHD Stichting behandelt, verwerkt en beveiligt uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Transparantie staat voorop. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, wijzigen of laten verwijderen, mits dit wettelijk is toegestaan.

FSHD Stichting verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijke en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere: • het aangaan en uitvoeren van (leden-, donateurs-, en overige) overeenkomsten.

 • het voeren van de leden- en donateursadministratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van nieuwsbrieven en magazines, uitnodigingen, promotie- en marketingdoeleinden;
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • onze bedrijfsvoering;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Wij verwerken de persoonsgegevens via onder andere onze adviseurs, administratie en onze website. Dit gebeurt op basis van toestemming of op grond van ons gerechtvaardigde belang. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerken wij uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke gegevens?

FSHD Stichting verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • bankrekeningnummer (IBAN)
 • telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • geboortedatum; voor controle leeftijd en doelgroep marketing
 • geboorteplaats: vereist bij schenkingsovereenkomst (eis belastingdienst)
 • geslacht;
 • emailadres;

Doel verwerking van uw Persoonsgegevens

Via de website van de FSHD Stichting verwerkt de FSHD Stichting (Persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het tot stand brengen en uitvoeren van het maken van een online donatie
 • De FSHD Stichting legt gegevens vast zoals naam, e-mailadres en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien u met de FSHD Stichting in contact treedt of financieel bijdraagt aan doelstellingen van de FSHD Stichting als online collectant of donateur.
 • Het informeren over activiteiten
 • De FSHD Stichting houdt online collectanten, donateurs, vrijwilligers, ‘vrienden’ en andere geïnteresseerden op de hoogte van haar activiteiten via e-mail indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. De FSHD Stichting zal u altijd voorafgaan toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. De FSHD Stichting kan u in e-mailings ook om (financiële) steun vragen.

Nieuwsbrief

De FSHD Stichting biedt een nieuwsbrief aan, waarmee onze donateurs, aanvragers, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws van en over onze stichting, evenementen en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in deze Privacy- en cookieverklaring genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. De FSHD Stichting kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

De FSHD Stichting verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijnen

De FSHD Stichting bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

U kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek richten aan de FSHD Stichting. Geeft u daarbij duidelijk aan om welk verzoek het gaat op grond van de AVG. Een verwijderingsverzoek is slechts mogelijk voor zover de FSHD Stichting nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen.

Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig is bij het aangaan van een schenkingsovereenkomst om uw identiteit te controleren. Wij adviseren u op het door u verstrekte kopie duidelijk aan te geven dat het om een kopie ten behoeve van de FSHD Stichting gaat.

Vertrouwelijkheid

De FSHD Stichting gaat uiteraard vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. De FSHD Stichting deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze Privacy- en cookieverklaring en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van de FSHD Stichting kunnen zakelijke dienstverleners bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. De FSHD Stichting maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten'.

Beveiliging

De FSHD Stichting heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico's van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

Links naar andere sites

Op de website van de FSHD Stichting zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. De FSHD Stichting draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacy beleid van de betreffende partij.

Laatste versie

Deze Privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 6 juni 2020. De FSHD Stichting behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de Privacy en cookieverklaring. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze verklaring. Wij raden u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. De FSHD Stichting verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt de FSHD Stichting ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Vragen?

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze Privacy- en cookieverklaring? Neemt u dan gerust contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt ook een brief sturen naar onderstaand adres: De FSHD Stichting Zijdeweg 29 2244 BD Wassenaar

ZONDER REGISTRATIE
GEEN MEDICIJN

Registreer u hier

FSHD en het coronavirus

Voor de meeste personen met FSHD is het risico op een ernstige ziekte als gevolg van een COVID-19-infectie hetzelfde als bij de algemene bevolking. De... Lees meer

SINGELSWIM 2019: DE JUBILEUMEDITIE

De SingelSwim Utrecht is de enige zwemtocht door de oudste verdedigingsgracht van Nederland: de Utrechtse Singel. Het idee van de SingelSwim Utrecht is in 2013... Lees meer